Všeobecné podmínky

Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) platí pro poskytování služeb v rámci internetových stránek https://www.astrolog-terapeut.cz/ (dále jen „internetové stránky“) a jsou podmínkami ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti zhotovitele, kterým je Vít Kuntoš, Neustupného 1833, 155 00 Praha 5, IČ 02559226 (dále jen „zhotovitel“), a objednatele služby (dále jen „klient“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, řídí se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

I. Obecná ustanovení

Zhotovitel je podnikatelem podle platných zákonů České republiky (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění), mimo jiné pro poskytování služeb osobního charakteru na základě údajů dodaných klientem.

II. Ochrana osobních údajů

1. Zhotovitel zpracuje horoskop a poskytne astrologický rozbor či jinou službu uvedenou na internetových stránkách na základě údajů, které klient poskytne v elektronické objednávce na emailové adrese hvezdopravec@gmail.com.
2. Pro účely zpracování výkladu musí klient zaslat jméno a příjmení, datum narození nejlépe i s časem (+/- 15 min.) a místem narození, případně místo pobytu, e-mailovou adresu pro další komunikaci a případně i poštovní adresu pro doručení vypracovaného výkladu.
3. Klient bere na vědomí, že poskytnutím svých osobních údajů dává zhotoviteli souhlas s jejich správou ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Současně klient stvrzuje, že uvedené osobní údaje jsou jeho, pravdivé a přesné. Pokud se jedná o osobní údaje dalších subjektů, stvrzuje tímto, že disponuje oprávněním s těmito daty dále nakládat, aby na jejich základě mohla být vypracovaná požadovaná služba.
4. Poskytnutím osobních údajů uděluje klient zhotoviteli v souladu se zákonem oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat poskytnuté osobní údaje, a to pro účely plnění uzavřené smlouvy a pro případnou další komunikaci s klientem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Klient může výše uvedené oprávnění kdykoliv odvolat tak, že oznámí tuto skutečnost zhotoviteli prostřednictvím e-mailu na hvezdopravec@gmail.com a zhotovitel klientovy osobní údaje odstraní.
5. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne jakékoliv údaje získané od klienta třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu klienta, s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění těchto informací vyžadováno právními předpisy nebo příslušnými orgány na základě právních předpisů, nebo kdy je to nezbytné pro naplnění smlouvy (např. pošta).
6. Klient bere na vědomí, že účelem poskytnutí požadovaných osobních údajů je získání dostatečných informací nutných ke splnění smlouvy (např. zpracování co nejpřesnějšího horoskopu). Při plnění smlouvy má zhotovitel za to, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a správné a zhotovitel není povinen poskytnuté údaje ověřovat.
7. Zhotovitel věnuje maximální pozornost bezpečnosti a ochraně osobních údajů klienta a dodržuje etická pravidla.
 
III. Uzavření smlouvy, objednávka
1. Internetové stránky jsou nabídkou služeb (jako je například sestavení a výklad horoskopu, výklad karet, astrologické kurzy) zhotovitele. Objednáním na e-mailu hvezdopravec@gmail.com a zaplacením ceny dochází k uzavření smlouvy, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí služeb uvedených v emailové komunikaci s klientem v souladu s těmito podmínkami. Odesláním objednávky a požadovaných údajů klient potvrzuje, že si tyto podmínky přečetl a že s jejich zněním bez výhrad souhlasí.
2. Podmínkou platného uzavření smlouvy o úplatném sestavení a výkladu dané služby je zaslání jména a příjmení, data narození pokud možno včetně času (+/- 15 min.) a místa narození, e-mailové adresy pro další komunikaci a poštovní adresy pro případné písemné zaslání doplňujících materiálů. Do momentu přijetí platby je možné data narození a další údaje pro zpracování služby uvedené v emailové komunikaci měnit. Po přijetí platby je zhotovitel považuje za platné a přistupuje k plnění služby.
3. Klient bere na vědomí, že k některým výkladům je nezbytná znalost co nejpřesnějšího času narození a službu bez tohoto údaje nelze zrealizovat. V některých případech mohou být požadovány další doplňkové informace či jiné požadavky, jako je aktuální fotografie klienta. Nutné podklady pro  zpracování výkladu jsou obvykle popsány u jednotlivých služeb na internetových stránkách.
4. Dárkový certifikát je poukázka na provedení astrologických a dalších služeb zhotovitelem. Při objednávce dárkového certifikátu je třeba na objednací email hvezdopravec@gmail.com zaslat jméno a příjmení obdarovaného, jeho datum narození, případně korespondenční adresu pro doručení dárkového certifikátu při zaslání poštou. Platební instrukce a další postup je poté potvrzen odpovědí emailem. Dárkový certifikát je odeslán obvykle do 5 dnů po připsání částky na bankovní účet. Zpracování služby proběhne ihned po kontaktování obdarovaným dle standardních termínů plnění.
5. Astrologický či další výklad, stejně tak další materiály poskytnuté během služeb jsou autorským dílem a vztahuje se na ně ochrana ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění.
 
IV. Způsoby platby a termín plnění
1. Cenu za poskytované služby je možné uhradit pouze platbou na bankovní účet na základě výzvy k úhradě, kterou klient obdrží spolu číslem bankovního účtu, variabilním symbolem pro identifikaci platby a s konečnou cenou na svůj email.
2. Podklady k platbě budou odeslány až po vzájemném odsouhlasení stanovené ceny a způsobu platby mezi zhotovitelem a klientem.
3. Platný, kompletní ceník najdete na internetových stránkách v sekci Služby. Uvedené ceny se mohou lišit v závislosti na případných slevách a akcích, o kterých bude klient informován před uzavřením smlouvy.
4. Výklad bude zpracován až po připsání dohodnuté částky na bankovní účet zhotovitele.
5. Výklady jsou zpracovávány jako mluvená nahrávka ve formátu .mp3 či písemnou formou a jsou ve většině případů zasílány elektronicky emailem.
6. Standardní dodací lhůta objednaných služeb jsou 2 – 3 týdny od přijetí platby. Zhotovitel si vyhrazuje právo tuto lhůtu po předchozím upozornění klienta prodloužit.
7. Pro rychlejší dodání je možné využít expresní výklad s příplatkem 30 % ke stanovené ceně. Výklad je poté zpracován a odeslán do 3 dnů od přijetí platby či dle domluvy. O možnosti expresního výkladu se je třeba vždy předem informovat. 
 
V. Omezení odpovědnosti
1. Klient bere na vědomí, že veškerá doporučení a rady mají pouze informativní charakter a nenahrazují odborné poradenství ve smyslu služeb právních, lékařských apod. Výklad vyjadřuje osobní názor a zkušenosti zhotovitele, se kterým klient může svobodně naložit. Zhotovitel na sebe nepřebírá odpovědnost za rozhodnutí, která by mohla být spojována s poskytnutým výkladem. Zhotovitel za klienta svým nezávazným názorem nerozhoduje a tedy ani nenese odpovědnost za jeho činy.
2. Poskytované služby nabízejí sebepoznání, vhodná doporučení, porozumění souvislostí různých situací a trendů v životě. Neodpovídají na otázky v duchu ano/ne a přesných předpovědí, protože služby nepopírají tvůrčí svobodnou vůli každého a možnost ovlivnit svůj vlastní život.
3. Klient bere na vědomí, že čas a místo narození jsou důležité prvky při vypracování některých služeb (zejména astrologických). Pokud jsou čas a místo narození uvedeny v objednávce nesprávně či nepřesně, může to vést k nesprávnému nebo zavádějícímu výkladu horoskopu.
 
VI. Zrušení objednávky a reklamace
1. Zrušení objednávky je možné pouze před jejím dodáním. Zhotovitel si vyhrazuje právo požadovat poměrnou část peněz za již strávený čas připravováním výkladu. Vrácení peněz na účet klienta proběhne do 2 týdnů od přijetí písemného požadavku na zrušení objednávky, přičemž částka může být ponížena o zmíněnou poměrnou částku za vykonanou práci.
2. Reklamace se řídí platnými právními předpisy. Reklamaci je třeba uplatnit písemně na emailu hvezdopravec@gmail.com.
 
VII. Závěrečná ustanovení
Zhotovitel si vyhrazuje právo změny všeobecných obchodních podmínek a cen služeb uvedených na těchto internetových stránkách. Aktuální znění všeobecných obchodních podmínek je dostupné na https://www.astrolog-terapeut.cz/vseobecne-podminky/.
 
Okamžikem uzavření smlouvy a uhrazení příslušné částky přijímá klient veškerá ustanovení všebecných obchodních podmínek v platném znění, pokud nebylo v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 
01.01.2014